Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní jméno: Petia Vassileva Filipova   .
Sídlo firmy:  Praha 7  17000, Haškova 836/10 Česká Republika
IČ: 67968015 
DIČ:CZ7555063923 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městský soud v Praze A 39608 
 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA

Na základě objednávky zboží z nabídky na www.crystalworld.cz vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupna.Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Objednávku je kupující oprávněn zrušit na základě písemné žádosti zaslané na email nebo telefonicky na telefonní číslo prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách a to maximálně do dvou hodin od odeslání potvrzení o přijetí objednávky. Po uplynutí dvou hodin od odeslání potvrzení o přijetí objednávky je kupující oprávněn objednávku zrušit jen se souhlasem prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu vynaložených nákladů, které zahrnují např. balné, poštovné za odeslanou zásilku atd. Nepřevzetím objednaného zboží a nezaplacení za něj, porušujete platnou kupní smlouvu a obchodní zákoník. Závazná objednávka musí obsahovat povinné údaje, mezi které patří jméno a příjmení kupujícího, název zboží, počet zakoupených kusů, celkovou cenu, způsob dodání zboží, způsob platby.

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

  • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.

  • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu částka vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

Reklamace

Záruku lze uplatnit v zákonné lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na vady výrobní či vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklá běžným používáním výrobku, na poškození vzniklá neopatrným zacházením, ani na škody způsobené vnějšími událostmi, která mohou vést k poškození zakoupené bižuterie a šperků. Pro případnou reklamaci je nutné předložit doklad potvrzující koupi zboží. Záruka se nevztahuje na škody způsobené přepravcem. Pokud jsou při přebírání zásilky patrná poškození balíku, informujte o tom dopravce a sepište s ním protokol.

Prodejce se zavazuje opravit, vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží, nebo se jinak vypořádat s reklamací na základě individuální domluvy s kupujícím.

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil na email: info@crystalworld.cz . Odpovědí kupující obdrží email s instrukcemi a reklamačním formulářem. Kupující dopraví reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady. Reklamace zaslané nám na dobírku nebudou přijaty.

 

Možnost vrácení zboží                                                                                                                                                     Ve lhůtě 14 dnů zakoupené zboží mate možnost vyměnit za jiné v stejné hodnoty pokud je zboží nepoužití, a originálně zabalené.

Kupující má možnost vrátit nepoužité zboží prodejci do 14 kalendářních dnů, počínaje ode dne, kdy kupující převzal zásilku. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky:

  • zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)

  • zboží, které jeví jakékoliv známky použití

  • zboží bez originálních obalů a příslušenství

Před vrácením zboží kupující kontaktuje prodávajícího na email: info@crystalworld.cz .Obratem kupující obdrží email s instrukcemi. Kupující dopraví reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady. Reklamace zaslané nám na dobírku nebudou přijaty. Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně originálních obalů a příslušenství a předložení dokladů prokazujících koupi zboží vrátí prodávající kupujícímu částku v hotovosti nebo převodem na účet.

Ochrana osobních dat

Prodejce se zavazuje, že získaná osobní data nebudou poskytována žádným třetím stranám. Poskytnutá osobní data budou sloužit pouze k provedení obchodu a komunikaci se zákazníkem. Nákupem v tomto internetovém obchodu souhlasíte se zpracováním a uchováním vašich dat. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z. č. 101/2000Sb.,Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

 

Nevyzvednuté dobírky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Objednávku je možné stornovat do 2 hodin od objednání.

 

. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.Objednáním zboží kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 

JAK NAKUPOVAT  

1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách

6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÝ NEPŘETRŽITĚ, A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA NUTNOU ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO DISKU.